Evolucija koncepta javne diplomacije iz perspektive aktera komunikacije

Autor: Hasan Saliu

Sažetak

Svrha je ovog članka analizirati koncept javne diplomacije iz perspektive aktera komunikacije. Javna diplomacija podrazumijeva komunikaciju državnih i nedr- žavnih aktera sa stranom javnošću, informiranje, utjecaj, stvaranje dugoročnih odnosa kao i ostvarivanje vanjske politike. Dok većina studija do danas takve komunikacijske aktivnosti gleda kao društvene interakcije, neki znanstvenici smatraju ih aktivnostima vanjske politike, pri čemu se pojam javne diplomacije objašnjava interdisciplinarnim pristupom. Ovaj članak, kroz pregled literature, tvrdi da se javna diplomacija zapravo odnosi na interakciju između različitih dionika komunikacije i strane javnosti, gdje prve daju izravne poruke i često, putem kanala komunikacije, postižu željene efekte. Analizirajući aktivnosti javne diplomacije od strane aktera u komunikaciji, zaključuje se da je koncept javne diplomacije jasno definiran i najviše strukturiran unutar komunikacijskih znanosti.

Ključne riječi: akteri komunikacije, informacije, javna diplomacija, mediji, strana javnost
Download: Klikni ovdje.